ESTANE® 58000 TPU(热塑性聚氨酯)

ESTANE® 58000系列是一个完整的聚酯和聚醚基TPU产品系列,主要用于挤塑和注塑应用。

产品名称 硬度 美洲 亚洲 EMEAI 技术数据表
ESTANE 58130 TPU 50D 英文
ESTANE 58238 TPU 75A 英文
ESTANE 58070 TPU 72A 英文
ESTANE 58133 TPU 55D 英文
ESTANE 58134 TPU 45D 英文
ESTANE 58142 TPU 60D 英文
ESTANE 58144 TPU 65D 英文
ESTANE 58201 TPU 82A 英文
ESTANE 58215 TPU 90A 英文
ESTANE 58219 TPU 92A 英文
ESTANE 58212 TPU 95A 英文
ESTANE 58213 TPU 75A 英文
ESTANE 58206 TPU 85A 英文
ESTANE 58630 TPU 82A 英文
ESTANE 58810 TPU 90A 英文
ESTANE 58863 TPU 85A 英文
ESTANE 58887 TPU 87A 英文
ESTANE 58300 TPU 82A 英文
ESTANE 58277 TPU 92A 英文
ESTANE 58325 TPU 85A 英文
ESTANE 58271 TPU 85A 英文
ESTANE 58309 TPU 85A 英文
ESTANE 58311 TPU 85A 英文
ESTANE 58315 TPU 85A 英文
ESTANE 58226 TPU 92A 英文
ESTANE 58237 TPU 90A 英文
ESTANE 58244 TPU 90A 英文
ESTANE 58246 TPU 50D 英文
ESTANE 58280 TPU 79A 英文
ESTANE 58245 TPU 80A 英文
ESTANE 58284 TPU 85A 英文
ESTANE 58889 TPU 89A 英文
ESTANE 58125 TPU 77A 英文

联系我们

+1 216-447-5000

给我们发送电子邮件

产品应用咨询

查找您的解决方案

产品搜索器